Tin tức

5/21/2021 8:28:56 AM

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động trong tháng 10 năm 2021

và những nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2021

 

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG THÁNG 10/2020

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Quán triệt toàn thể CBVC-LĐ trong toàn đơn vị xác định rõ nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật và sự phân công của tổ chức; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường;

- Tiếp tục duy trì công tác giáo dục chính trị t­­ư tư­­ởng cho Cán bộ đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng; Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công văn số 08/ĐHHĐ-HCTH ngày 07/01/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Nhà trường.

2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản

- Triển khai kế hoạch công tác của nhà trường, đơn vị trong tháng 10/2021;

- Tổ chức trực 24/24 giờ tại trường, chấn chỉnh việc chấp hành lịch phân trực tại các vị trí; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát người, phương tiện ra vào cơ quan, tăng tần suất tuần tra toàn bộ khuôn viên của trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về tài sản của Nhà trường;

- Duy trì thực hiện Thông báo số 156/TB-ĐHHĐ ngày 24/10/2018, Thông báo số 60/TB-ĐHHĐ ngày 10/5/2018 về việc chấp hành các biển báo giao thông nội bộ và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc quy định cấm dừng đỗ xe trong trường Đại học Hồng Đức;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tăng cường công tác kiểm soát người ra vào, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, chính quyền địa ph­­ương của các phường Đông Vệ; Quảng Thành, Thôn Thành Mai phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tr­ường hợp có biểu hiện gây mất an ninh trật tự trong trư­ờng và khu vực trước cổng trường;

- Nêu cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ, do đó trong tháng 10/2021 đã đảm bảo an toàn trong nhà trường.

3. Công tác khác

- Các hoạt động Văn - Thể - Mỹ hoạt động bình thường theo kế hoạch của Nhà trường và Công đoàn;

- Tổ chức sinh hoạt triển khai kế hoạch của đơn vị, chương trình hành động của Đảng bộ và nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn đơn vị.

4. Đánh giá chung, đề xuất

4.1. Đánh giá chung:

- Cán bộ, viên chức, lao đông hợp đồng trong toàn Ban xác định rõ nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của nhà trường;

- Trong tháng đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản;

4.2. Kiến nghị và đề xuất

- Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, viên chức kiểm tra tắt điện và các thiết bị; đóng khóa cửa phòng học, phòng làm việc trước khi về;

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG 11/2021

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Thường xuyên tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Ban; tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụ;

- Tiếp tục triển khai và duy trì tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công văn số 08/ĐHHĐ-HCTH ngày 07/01/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Nhà trường.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến Đảng viên, viên chức, và lao động trong toàn đơn vị.

2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản

- Triển khai kế hoạch công tác của nhà trường, đơn vị trong tháng 11/2021;

- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với thí sinh và phụ huynh của thí sinh đến đăng ký xét tuyển và nhập học theo kế hoạch của Nhà trường; 

- Tiếp tục và duy trì thường xuyên thực hiện Thông báo số 156/TB-ĐHHĐ ngày 24/10/2018 và Thông báo số 60/TB-ĐHHĐ ngày 10/5/2018 về việc chấp hành các biển báo giao thông nội bộ và thực hiện nghiêm túc quy định cấm dừng đỗ xe trong trường Đại học Hồng Đức;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tăng cường công tác kiểm soát người ra vào, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Lên kế hoạch đảm bảo ANTT – ATTS trong suốt thời gian Nhà trường và các đơn vị tổ chức tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong trường, cơ quan Công an, chính quyền địa phư­­ơng các phường trên địa bàn, ngăn chặn và sử lý kịp thời các trư­ờng hợp mất an ninh trật tự xảy ra trong trư­ờng và khu vực tr­ước cổng tr­ường;

- Đảm bảo trực 24/24 giờ/ngày, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong các ca trực theo vị trí được phân công, kiểm tra kiểm soát người, phương tiện ra vào trường, liên tục tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà trường;

3. Công tác khác

- Hưởng ứng và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong các phong trào của nhà trường và công đoàn phát động./.